สำเนาสลิป หน้าที่ 1

posted on 30 Aug 2008 07:51 by thaisantisook in BankandSlip

  ตรวจสอบสลิปการโอนเงินบริจาคโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2 

เรียน  ท่านผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน

หลังจากที่ท่านโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีไทยช่วยสันติสุขแล้ว  กรุณาถ่ายรูป หรือสแกนสลิปการบริจาค พร้อมทั้งลงลายมือชื่อระบุชื่ออุปกรณ์ช่วยรบที่ต้องการบริจาค เช่น รถจักรยานยนต์ เสื้อเกราะ เวชภัณฑ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มความปลอดภัยเป็นต้น ส่งสลิปการบริจาคนั้นมาที่ slip.thaisantisook@gmail.com

และทางแผนกการเงินโครงการไทยช่วยสันติสุขฯ จะส่งอีเมลตอบกลับพร้อมแจ้งลิงค์การตรวจสอบสลิปและบัญชีธนาคารให้กับท่าน  พร้อมลงบันทึกการแจ้งยอดเงินบริจาคและรายงานการส่งมอบอุปกรณ์ช่วยรบต่างๆ ให้แก่ท่านทราบทางอีเมลในวาระต่อไป

ขอขอบคุณทุกท่านในน้ำใจที่ร่วมสละให้ทหารหาญและตำรวจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราชจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงตลอดไป.

ด้วยความนับถือ

แผนกการเงินโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2

slip.thaisantisook@gmail.com

  สำเนาสลิปการร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ช่วยรบ โครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2 

              

       

    

  สำเนาสลิปการบริจาค หน้าที่ 1  สลิปลำดับที่ 1 ถึง สลิปลำดับที่ 25 

1. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สายบ้านพี่พลอย/ Exteen

 

วันที่  28  สิงหาคม  2551 

บริจาคในส่วนของ - รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน 500.- บาท

( ผู้ประสงค์ออกตังค์ แต่ไม่ประสงค์ออกนาม จาก Exteen ค่ะ )

(ลำดับที่ 4  ของสมุดเงินฝาก)  

2. ผู้ประสงค์ออกตังค์ แต่ไม่ประสงค์ออกนาม  จาก Exteen ค่ะ

 

วันที่  29   สิงหาคม   2551

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน 100.- บาท

(ลำดับที่ 6  ของสมุดเงินฝาก)

3.  คณะกรรมการเสื้อเกราะ/สายพี่นันท์/ Exteen

 

วันที่   29   สิงหาคม   2551 

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน 100.- บาท

( ผู้ประสงค์ออกตังค์ แต่ไม่ประสงค์ออกนาม จาก Exteen ค่ะ )

(ลำดับที่ 7 ของสมุดเงินฝาก)

4.  คณะกรรมการเสื้อเกราะ/สายนุชชี่/ Exteen

 

วันที่  29   สิงหาคม   2551 

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน 300.- บาท

( ผู้ประสงค์ออกตังค์ แต่ไม่ประสงค์ออกนาม จาก Exteen ค่ะ )

(ลำดับที่ 5 ของสมุดเงินฝาก) 

5.  คณะกรรมการเสื้อเกราะ  /สาย น้องฝ้าย/``Fein ` ๏_๏ ่':๏๏๏๏๛ 

 

วันที่  30   สิงหาคม   2551 

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน 5,000.- บาท

บริจาคในนามของ  น้องฝ้าย Exteen ``Fein ` ๏_๏ ่':๏๏๏๏๛

เว็บบล็อกเล่าไป.. ไม่รู้เมื่อไหร่จะจบ http://fein.exteen.com 

(ลำดับที่ 8 ของสมุดเงินฝาก)

6.  คณะกรรมการเสื้อเกราะ/สายนุชชี่/ Exteen

 

วันที่  3   กันยายน   2551  

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน 2,500.- บาท

บริจาคในนามของ ร.ต.ต.กฤตติกุล บุญลือ หมวดตี้ (เงินล็อตเตอร์รี่ที่ตี้มาบอกหวย 809 พี่ๆจ้า)

(ลำดับที่ 10 ของสมุดเงินฝาก)

 

7. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  

วันที่   27   ตุลาคม   2551   

บริจาคในส่วนของ - รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน 1,020.- บาท

(ลำดับที่ 3  ของสมุดเงินฝาก)

 

8. คณะกรรมการเสื้อเกราะ/สายนุชชี่/  Exteen

 

วันที่  9   กันยายน   2551   

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน 500.- บาท

บริจาคในนามของ คุณยิ้ม Exteen  

 เว็บบล็อกในสวนสนุกร้าง...ของแมวเหงา http://wormearth.exteen.com/

9. คณะกรรมการเสื้อเกราะ/สายหมอเชน/  Exteen

 

วันที่  9   กันยายน   2551   

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน 500.- บาท

10. คณะกรรมการเสื้อเกราะ/สายหมอเชน/  Exteen

 

วันที่  10   กันยายน   2551   

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน 3,900.- บาท

11.  คุณวาสนา boonyarat@public-hit.com

วันที่  10   กันยายน   2551   

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน 1,000.- บาท

12. คณะกรรมการเสื้อเกราะ/สายนุชชี่/  Exteen

 

วันที่  10   กันยายน   2551   

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน 500.- บาท

( พี่นุชชี่แจ้งว่า เป็นเงินบริจาคจาก "ผู้ประสงค์ออกตังค์ แต่มิประสงค์ออกนาม" เจ้าค่ะ ^^)

13. คุณสุภาดา  haven71@hotmail.com

วันที่   11   กันยายน   2551   

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน 300.- บาท

14. คณะกรรมการเสื้อเกราะ/สายหมอเชน/  Exteen

 

วันที่  10   กันยายน   2551   

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน 100.- บาท

บริจาคในนามของ คุณชนิดา  ไทยอุบล

15. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สายหมอเชน/ Exteen

 

วันที่  10   กันยายน   2551   

บริจาคในส่วนของ  - เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน 200.-บาท

บริจาคในนามของคุณ ประณิธี  รัตนวิจิตร Exteen

 เว็บบล็อกเพลงหนึ่ง ณ มุมหนึ่ง ในวันหนึ่ง  http://mysky.exteen.com

16.  คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สายป้ามายา/ Exteen

 

วันที่  10   กันยายน   2551   

บริจาคในส่วนของ  - เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน 5,000.- บาท

บริจาคในนามของ ป้ามายา Exteen 

เว็บบล็อกเฮฮาพากินพาเที่ยว http://mayaknight07.exteen.com/

17. คณะกรรมการเสื้อเกราะ  /สายหมอเชน/ Exteen

 

วันที่  17   กันยายน   2551   

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน 400.-บาท

บริจาคในนามของ คุณ ปริญญา ลิมวิริยะกุล

18. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สายบ้านพี่พลอย/ Exteen

 

วันที่  13   กันยายน   2551   

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน 1,000.- บาท

บริจาคในนามของ ยายช็อกโก้ Exteen 

เว็บบล็อกสวนดอกไม้ของคุณยาย  http://choco.exteen.com/

19. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สายบ้านพี่ตุ้มเป๊ะ 34 / Exteen

 

วันที่   13   กันยายน   2551   

บริจาคในส่วนของ  - เสื้อเกราะ   เป็นจำนวนเงิน 100.- บาท

บริจาคในนามของ คุณเดโทร Exteen 

เว็บบล็อกเดโทรนาเตอร์  http://detonator.exteen.com/

20. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สายบ้านพี่พลอย/ Exteen

 

วันที่  14   กันยายน   2551   

บริจาคในส่วนของ  - รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน 500.- บาท

บริจาคในนามของ คุณโก๋ Exteen

เว็บบล็อกโก๋สิจ๊ะ  ที่ท่านต้องการ http://kohsija.exteen.com

21. คณะกรรมเสื้อเกราะ /สายหมอเชน/ Exteen

 

วันที่  14   กันยายน   2551   

บริจาคในส่วนของ  -  เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน 500.-บาท

บริจาคในนามของ คุณวิโรจน์

22. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สายบ้านพี่พลอย/ Exteen

 

วันที่  15   กันยายน   2551   

บริจาคในส่วนของ  - รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน 500.- บาท

บริจาคในนามของ คุณนุ้ย Exteen

เว็บบล็อกจัส ดูอิ่ง กู๊ด  http://somnaphas.exteen.com/

23. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สายบ้านพี่พลอย/ Exteen

 

วันที่  26   กันยายน   2551   

บริจาคในส่วนของ  - รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน 500.- บาท

บริจาคในนามของ น้องย้งยี้  Exteen

เว็บบล็อก gin no ishi   http://gin-no-ishi.exteen.com/

24. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สายบ้านพี่พลอย/ Exteen

 

วันที่  26   กันยายน   2551   

บริจาคในส่วนของ  - รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน 100.- บาท

บริจาคในนามของ คุณเปรมปรีดา บุญหมั่น

25. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สายแพนด้าญี่ปุ่นและกลุ่มพนักงาน Summit corporation/

 

วันที่  15   กันยายน   2551   

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ   เป็นจำนวนเงิน 15,224.- บาท

บริจาคในนามของ แพนด้า  Exteen

เว็บบล็อกแพนด้ามาจากญี่ปุ่น   http://kengkadeng.exteen.com/