สำเนาสลิป หน้าที่ 3

posted on 30 Aug 2008 07:51 by thaisantisook in BankandSlip

  ตรวจสอบสลิปการโอนเงินบริจาคโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2 

เรียน  ท่านผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน

หลังจากที่ท่านโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีไทยช่วยสันติสุขแล้ว  กรุณาถ่ายรูป หรือสแกนสลิปการบริจาค พร้อมทั้งลงลายมือชื่อระบุชื่ออุปกรณ์ช่วยรบที่ต้องการบริจาค เช่น รถจักรยานยนต์ เสื้อเกราะ เวชภัณฑ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มความปลอดภัยเป็นต้น ส่งสลิปการบริจาคนั้นมาที่ slip.thaisantisook@gmail.com

และทางแผนกการเงินโครงการไทยช่วยสันติสุขฯ จะส่งอีเมลตอบกลับพร้อมแจ้งลิงค์การตรวจสอบสลิปและบัญชีธนาคารให้กับท่าน  พร้อมลงบันทึกการแจ้งยอดเงินบริจาคและรายงานการส่งมอบอุปกรณ์ช่วยรบต่างๆ ให้แก่ท่านทราบทางอีเมลในวาระต่อไป

ขอขอบคุณทุกท่านในน้ำใจที่ร่วมสละให้ทหารหาญและตำรวจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราชจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงตลอดไป.

ด้วยความนับถือ

แผนกการเงินโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2

slip.thaisantisook@gmail.com

  สำเนาสลิปการร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ช่วยรบ โครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2 

              

       

    

   สำเนาสลิปการร่วมบริจาค สลิปที่ 3  ( อันดับที่ 51 - อันดับที่ 75 นะคะ ) 

 51. คณะกรรมการ /สายบ้านพี่พลอย/ Exteen

 

วันที่   2   ตุลาคม   2551   

บริจาคในส่วนของ -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  2,500.- บาท

บริจาคในส่วนของ - รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน 2,500.- บาท

รวมเป็นจำนวนเงินบริจาคทั้งสิ้น  5,000.-  บาท

บริจาคในนามของ เว็บบล็อกบ้านพี่พลอย http://bannpeeploy.exteen.com/

52.  คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สาย คุณ ทำนุ   ศิริโยธา /

วันที่  26   ตุลาคม   2551    

บริจาคในส่วนของ -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  5,200.- บาท

53.  คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สาย คุณ ทำนุ   ศิริโยธา /

วันที่   26   ตุลาคม   2551    

บริจาคในส่วนของ -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  20.- บาท

54. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สาย RinnaTheCat / Exteen

 

วันที่   30   กันยายน   2551    

บริจาคในส่วนของ - รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน 100.- บาท

บริจาคในนามของ คุณ สิริภาคย์ ลวันยานนท์ และ สุภารดา ลิมเกรียงไกร

55. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สายบ้านพี่พลอย/ Exteen

วันที่   2   ตุลาคม   2551   

บริจาคในส่วนของ - รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน 100.- บาท

บริจาคในนามของ พี่นุชชี่  สวนสตรอเบอร์รี่ฯ

เว็บบล็อกสวนสตรอเบอร์รี่ฯ และอื่นๆ อีกหลายเว็บล็อก http://b613.exteen.com/

( ^^  พี่นุชชี่ถามว่า "รู้ไหมใครหว่า ?" พลอยจ๋าอยากบอกว่า "ถ้าอยากรู้..มีหรือที่พลอยจะไม่รู้" ^^)

56. บริษัท  ออทรานส์  จำกัด

วันที่  2   ตุลาคม   2551   

บริจาคเงินในส่วนของ  -เวชภัณฑ์กองทัพ  เป็นจำนวนเงิน  500-. บาท

57. คุณ พงศธร  รักถิ่น

วันที่  30   กันยายน   2551   

บริจาคในส่วนของ -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  500.- บาท

บริจาคในส่วนของ -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  500.- บาท

บริจาคในส่วนของ  -เวชภัณฑ์กองทัพ  เป็นจำนวนเงิน  500.- บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  1,500.- บาท

58. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สาย RinnaTheCat / Exteen

 

วันที่   2   ตุลาคม   2551    

บริจาคในส่วนของ - รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน 500.- บาท

บริจาคในนามของ จิรภัทร  พุกกะณะสุต

59. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สาย RinnaTheCat / Exteen

 

วันที่  2   ตุลาคม   2551    

บริจาคในส่วนของ - รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน 1,300.- บาท

บริจาคในนามของนิตยสาร mars,mars publishing และ นิตยสาร campus

60. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สาย พี่แอลลี่ /

 

วันที่   3  ตุลาคม   2551    

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ   เป็นจำนวนเงิน 8,000.- บาท

บริจาคในนามของเว็บบอร์ดรักลูกแฟมิลี่ http://board.raklukefamilygroup.com/

61. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สาย พี่นันท์ / Exteen.

 

วันที่   1   ตุลาคม   2551    

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ   เป็นจำนวนเงิน 400.- บาท

บริจาคในนามของคุณ nangeid Exteen เว็บบล็อก http://nangeid.exteen.com/

62. นส.นพรัตน์  ผาสุขผล และ นส.นิลภา  แพมณี

วันที่    5  ตุลาคม   2551    

บริจาคในส่วน  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  1,200.-  บาท

 63. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สายบ้านพี่พลอย/ Exteen

 

วันที่   7  ตุลาคม   2551    

บริจาคในส่วนของ - รถจักรยานยนต์   บริจาคในนามของ

คุณวัชรี  พุ่มทอง / คุณสายหยุด โนนเงิน  เป็นจำนวนเงิน 1,000.- บาท

พี่จู - พี่เปีย /ภูเก็ต ^^  เป็นจำนวนเงิน  450.- บาท

คุณกันธิมา  ติณะคัด  เป็นจำนวนเงิน  200.- บาท

คุณฌาณิสา  ศรอินทร์  เป็นจำนวนเงิน  200.- บาท

คุณลัดดาวัลย์  ชดช้อย  เป็นจำนวนเงิน  150.- บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  2,000.-  บาท

 64. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สายบ้านพี่พลอย/ Exteen

 

วันที่    8   ตุลาคม   2551    

บริจาคในส่วนของ - รถจักรยานยนต์   เป็นจำนวนเงิน  500.- บาท

บริจาคในนามของ  คุณวกุล  พงษ์ประดิษฐ์ /ภูเก็ต

 65. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สายนุชชี่/ Exteen

 

วันที่  8   ตุลาคม   2551    

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ   เป็นจำนวนเงิน  1,000.- บาท

บริจาคในนามของ  คุณนีโอ Exteen

เว็บบล็อก http://lovebun2549.exteen.com

 66. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สายนุชชี่/ Exteen

 

วันที่  8   ตุลาคม   2551    

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ   เป็นจำนวนเงิน  100.- บาท

บริจาคในนามของ  คุณเชิดชาย

67. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สายหมอเชน/ Exteen

 

วันที่  8   ตุลาคม   2551    

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ   เป็นจำนวนเงิน  500.- บาท

บริจาคโดย ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ^^

68. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สายนุชชี่/ Exteen

 

วันที่  9   ตุลาคม   2551    

บริจาคในส่วนของ - รถจักรยานยนต์   เป็นจำนวนเงิน  3,400.- บาท

บริจาคในนามของเพื่อนพนักงาน วัฎฎะ คลาสสิฟายด์ส

69. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สายน้ำตาล/ Diaryis

 

วันที่   8  ตุลาคม   2551    

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ   เป็นจำนวนเงิน  5,000.- บาท

บริจาคในนามของ  คุณวนิทรา  ตะเภาทอง

 70. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สายพี่นันท์/ Exteen

 

วันที่  10   ตุลาคม   2551    

บริจาคในนามของ 

คุณแม่ของพี่นันท์  เป็นจำนวนเงิน  500.- บาท

พี่นุชชี่  เป็นจำนวนเงิน  200.- บาท

หมอเชน  เป็นจำนวนเงิน  100.- บาท

บริจาคในส่วนของ -เสื้อเกราะ  รวมเป็นจำนวนเงิน  800.- บาท

 คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สายพี่นันท์/ Exteen  

บริจาคในนามของ 

หมวดตี้  ร.ต.ต. กฤตติกุล  บุญลือ ( เงินถูกล็อตเตอร์รี่ 09 จ้า ) ^^

น้องตี้-พี่นันท์-พี่พลอย  เป็นจำนวนเงิน 2,200.- บาท

บริจาคในส่วนของ - รถจักรยานยนต์  รวมเป็นจำนวนเงิน 2,200.- บาท

สิริรวมเป็นจำนวนเงินบริจาคทั้งสิ้น  3,000.-  บาท

สาธุ.. สาธุ.. สาธุ.. เจ้าค่ะ

71. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์  /สายป้ามายา/ Exteen

 

วันที่  10   ตุลาคม   2551   

บริจาคในส่วนของ  - รถจักรยานยนต์   เป็นจำนวนเงิน 5,000.- บาท

บริจาคในนามของ ป้ามายา Exteen ( ครอบครัวพี่ตู่ พรพิมล และเพื่อนๆ ) 

72. คุณสุรีย์ บริษัท ทีโอที

วันที่  13   ตุลาคม   2551   

บริจาคในส่วน  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  1,000.-  บาท

บริจาคในส่วน  -เวชภัณฑ์กองทัพ   เป็นจำนวนเงิน  1,000.-  บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  2,000.- บาท

73. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สาย Rinna The Cat/ Exteen

 

วันที่  5   ตุลาคม   2551    

บริจาคเงินในส่วนของ  - รถจักรยานยนต์   เป็นจำนวนเงิน  500.- บาท

บริจาคในนามของ  คุณ อิิสราภรณ์ ผ่องนานารถ

74. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สาย พี่นันท์ / Exteen.

 

วันที่  15   ตุลาคม   2551    

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ   เป็นจำนวนเงิน 1,500.- บาท

บริจาคในนามของคุณ นิด Exteen เว็บบล็อก http://maruya.exteen.com/

75. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สาย Rinna The Cat/ Exteen

 

วันที่  15   ตุลาคม   2551    

บริจาคเงินในส่วนของ  - รถจักรยานยนต์   เป็นจำนวนเงิน  100.- บาท

บริจาคในนามของ  คุณ สิริภาคย์ ลวันยานนท์ และ คุณ สุภารดา ลิมเกรียงไกร