สำเนาสลิป หน้าที่ 4

posted on 30 Aug 2008 07:52 by thaisantisook in BankandSlip

  ตรวจสอบสลิปการโอนเงินบริจาคโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2 

เรียน  ท่านผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน

หลังจากที่ท่านโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีไทยช่วยสันติสุขแล้ว  กรุณาถ่ายรูป หรือสแกนสลิปการบริจาค พร้อมทั้งลงลายมือชื่อระบุชื่ออุปกรณ์ช่วยรบที่ต้องการบริจาค เช่น รถจักรยานยนต์ เสื้อเกราะ เวชภัณฑ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มความปลอดภัยเป็นต้น ส่งสลิปการบริจาคนั้นมาที่ slip.thaisantisook@gmail.com

และทางแผนกการเงินโครงการไทยช่วยสันติสุขฯ จะส่งอีเมลตอบกลับพร้อมแจ้งลิงค์การตรวจสอบสลิปและบัญชีธนาคารให้กับท่าน  พร้อมลงบันทึกการแจ้งยอดเงินบริจาคและรายงานการส่งมอบอุปกรณ์ช่วยรบต่างๆ ให้แก่ท่านทราบทางอีเมลในวาระต่อไป

ขอขอบคุณทุกท่านในน้ำใจที่ร่วมสละให้ทหารหาญและตำรวจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราชจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงตลอดไป.

ด้วยความนับถือ

แผนกการเงินโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2

slip.thaisantisook@gmail.com

  สำเนาสลิปการร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ช่วยรบ โครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2 

              

       

       

   สำเนาสลิปการร่วมบริจาค สลิปที่ 4  ( อันดับที่ 76 - อันดับที่ 100 นะคะ ) 

76. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สาย พี่นันท์ / Exteen.  

วันที่  7  ตุลาคม  2551   

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ   เป็นจำนวนเงิน 1,600.- บาท

บริจาคในนามของ น้องแก้ว Exteen และเพื่อนๆ

เว็บบล็อก http://kaewkanitt.exteen.com/

77. คุณ ศุภะกรณี  ตั้งจิตนบ

วันที่  15  ตุลาคม  2551    

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  1,000.- บาท

บริจาคในส่วนของ  -เวชภัณฑ์กองทัพ  1,000.- บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  2,000.- บาท

78. คุณ อ้อ Da Fff ^^

วันที่  16   ตุลาคม  2551    

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  500.- บาท

บริจาคในส่วนของ  -เวชภัณฑ์กองทัพ  500.- บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  1,000.- บาท

79. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สาย พี่นันท์ / Exteen.

วันที่  16  ตุลาคม  2551    

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ   เป็นจำนวนเงิน 300.- บาท

บริจาคในนามของ เจ้าหญิงน้ำแข็ง Exteen

เว็บบล็อก ICEBERG http://halonunu.exteen.com/

80. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สายหมอเชน/ Exteen

วันที่  17  ตุลาคม  2551    

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน 500.- บาท

คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สายบ้านพี่พลอย/ Exteen

บริจาคในส่วนของ - รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน 600.- บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 1,100.- บาท

บริจาคในนามของ ชมรมเด็ก และ ชมรมโยคะ ศูนย์กีฬาบางมด กรุงเทพฯ

ผู้ระดมทุน น้องอู๋ + น้องธง Exteen  http://nitineew.exteen.com/

81.  คุณอรัญญา  จิระวิริยะกุล 

วันที่  15  ตุลาคม  2551    

บริจาคในส่วนของรถจักรยานยนต์  830.- บาท

82. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สายบ้านพี่พลอย/ Exteen

วันที่  18  ตุลาคม  2551    

บริจาคในส่วนของ - รถจักรยานยนต์   เป็นจำนวนเงิน  3,000.- บาท

บริจาคในนามของ  คุณเอม  ~Chaaimmy~

83. คุณ  นลินรัตน์ แทนอารี

วันที่  20  ตุลาคม  2551    

บริจาคในส่วน  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  200.-  บาท

บริจาคในส่วน  -เวชภัณฑ์กองทัพ   เป็นจำนวนเงิน  100.-  บาท

บริจาคในส่วนของ  -วิทยุสื่อสาร  เป็นจำนวนเงิน  100.- บาท

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  100.- บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  500.- บาท

84. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สายพี่นุชชี่/ Exteen

วันที่  10  ตุลาคม  2551    

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน 500.- บาท

คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สายบ้านพี่พลอย/ Exteen

บริจาคในส่วนของ - รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน 500.- บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 1,000.- บาท

บริจาคในนามของ พี่โอ๋  ยายแม่บ้าน  Exteen

เว็บบล็อก  http://jmaneekul.exteen.com

85.  คุณ วรรณา  วิมลวัฒนาภัณฑ์

วันที่  19  ตุลาคม  2551    

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  500.- บาท

86. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สายบ้านพี่พลอย/ Exteen

วันที่  5  ตุลาคม  2551    

บริจาคในส่วนของ - รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน 392.67- บาท

บริจาคในนามของ น้องมีมี่ และศิษย์พี่ ZERN

87.  ห้องโต๊ะเครื่องแป้ง เว็บพันทิพ  By คุณทราย

วันที่  20  ตุลาคม  2551    

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  900.- บาท

ประมูลของเพื่อการกุศล สมทบทุนโครงการไทยช่วยสันติสุข โดย คุณ ธีรา

( http://www.pantip.com/cafe/woman/topic/Q7070369/Q7070369.html#13  )

88.  ห้องโต๊ะเครื่องแป้ง เว็บพันทิพ  By คุณทราย

วันที่  20  ตุลาคม  2551    

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  628.- บาท

ประมูลของเพื่อการกุศล สมทบทุนโครงการไทยช่วยสันติสุข โดย คุณ รับขวัญสิรี

( http://www.pantip.com/cafe/woman/topic/Q7070369/Q7070369.html#13  )

89.  ห้องโต๊ะเครื่องแป้ง เว็บพันทิพ  By คุณทราย

วันที่  17  ตุลาคม  2551    

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  860.- บาท

ประมูลของเพื่อการกุศล สมทบทุนโครงการไทยช่วยสันติสุข โดย คุณ ปิยาภา

( http://www.pantip.com/cafe/woman/topic/Q7070369/Q7070369.html#13  )

90.  คุณ สิริพร  จักเดชไชย

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  940.- บาท

91.  คุณกิติรัตน์  บริษัท  AES - THAILAND

วันที่  22  ตุลาคม  2551    

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  500.- บาท

 

92.  บริษัท  San-Thap International Co.,Ltd.

วันที่  22  ตุลาคม  2551    

คุณสุนันทา  เกียรติยงชัย  สมทบทุน -รถจักรยานยนต์  50.- บาท

คุณกัญญาพร + คุณกัญญาลักษณ์  สมทบทุน -ยาเวชภัณฑ์  100.- บาท

คุณศนิ  กัณฑสุวรรณ  สมทบทุน -ยาเวชภัณฑ์  40.- บาท

คุณปานะพันธ์  พฤกษากร  สมทบทุน -ยาเวชภัณฑ์  50.- บาท

คุณนันท์นภัทร  ประทุม  สมทบทุน -เสื้อเกราะ  210.- บาท

คุณสุวลี  วรุตตมะสินธพ  สมทบทุน -เสื้อเกราะ  50.- บาท

คุณธิดารัตน์  พวงบุปผา  สมทบทุน -เสื้อเกราะ  80.- บาท

คุณยุวารินทร์  ธนกัญญา  สมทบทุน -เสื้อเกราะ  100.- บาท

คุณจิรภัทร  นามประเทือง  สมทบทุน -เสื้อเกราะ  50.- บาท

คุณสกุลรัตน์  แจ่มรุ่งฟ้า  สมทบทุน -เสื้อเกราะ  50.- บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  780.- บาท

93.  คุณอมรศักดิ์ และคุณเสกสรร  บริษัท Toyota Motor thailand Co.,LTD

วันที่  24  ตุลาคม  2551    

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  600.- บาท

94. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สาย เอ็ดดี้ / Exteen.

วันที่  24  ตุลาคม  2551    

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ   เป็นจำนวนเงิน 4,100.- บาท

คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สาย เอ็ดดี้ / Exteen.

บริจาคในส่วนของ - รถจักรยานยนต์   เป็นจำนวนเงิน /2,335.25 -บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้นจำนวน  6,435.25 - บาท

บริจาคในนามของ คณะนักศึกษา-บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

95. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สาย เอ็ดดี้ / Exteen.

วันที่  24  ตุลาคม  2551    

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ   เป็นจำนวนเงิน 500.- บาท

บริจาคในนามของ คุณท็อป และ คุณบีม

96.  คุณสุรภา  เหมวิเชียร 

วันที่  21  ตุลาคม  2551 

บริจาคในส่วนของ  -ยาเวชภัณฑ์   เป็นจำนวนเงิน  2,960.- บาท

 97.  คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สายบ้านพี่พลอย/ Exteen

วันที่  22  ตุลาคม  2551  

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ   เป็นจำนวนเงิน 500.- บาท

บริจาคในส่วนของ -ยาเวชภัณฑ์  เป็นจำนวนเงิน  500.- บาท 

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 1,000.- บาท 

บริจาคในนามของ น้องเฟ Exteen 

เว็บบล็อก Felony Kame  http://felony.exteen.com/ 

   

98.  คุณเสริมศักดิ์  อยู่เป็นสุข  

วันที่  24    ตุลาคม  2551 

บริจาคในส่วนของ - รถจักรยานยนต์   เป็นจำนวนเงิน 1,000 -บาท  

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ   เป็นจำนวนเงิน 1,000.- บาท

บริจาคในส่วนของ -ยาเวชภัณฑ์  เป็นจำนวนเงิน  1,000.- บาท  

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 3,000.- บาท

 

99.  คุณทิพวรรณ  ไตรรัตนา    

วันที่  25  ตุลาคม  2551  

บริจาคในส่วนของ - รถจักรยานยนต์   เป็นจำนวนเงิน 500 -บาท  

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ   เป็นจำนวนเงิน 500.- บาท

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000.- บาท

 100.  คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สายบ้านพี่พลอย/ Exteen  

วันที่  8   ตุลาคม    2551  

บริจาคในส่วนของ -รถจักรยานยนต์   เป็นจำนวนเงิน  2,300.- บาท   

บริจาคในนามของ คุณปู Exteen

และ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัย มหิดล 

ผู้ระดมทุน คือ คุณปู Exteen 

เว็บบล็อก yakcute  http://yakcute.exteen.com