สำเนาสลิป หน้าที่ 6

posted on 30 Aug 2008 07:53 by thaisantisook in BankandSlip
 

  ตรวจสอบสลิปการโอนเงินบริจาคโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2 

เรียน  ท่านผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน

หลังจากที่ท่านโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีไทยช่วยสันติสุขแล้ว  กรุณาถ่ายรูป หรือสแกนสลิปการบริจาค พร้อมทั้งลงลายมือชื่อระบุชื่ออุปกรณ์ช่วยรบที่ต้องการบริจาค เช่น รถจักรยานยนต์ เสื้อเกราะ เวชภัณฑ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มความปลอดภัยเป็นต้น ส่งสลิปการบริจาคนั้นมาที่ slip.thaisantisook@gmail.com

และทางแผนกการเงินโครงการไทยช่วยสันติสุขฯ จะส่งอีเมลตอบกลับพร้อมแจ้งลิงค์การตรวจสอบสลิปและบัญชีธนาคารให้กับท่าน  พร้อมลงบันทึกการแจ้งยอดเงินบริจาคและรายงานการส่งมอบอุปกรณ์ช่วยรบต่างๆ ให้แก่ท่านทราบทางอีเมลในวาระต่อไป

ขอขอบคุณทุกท่านในน้ำใจที่ร่วมสละให้ทหารหาญและตำรวจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราชจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงตลอดไป.

ด้วยความนับถือ

แผนกการเงินโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2

slip.thaisantisook@gmail.com

  สำเนาสลิปการร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ช่วยรบ โครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2 

              

       

    

   สำเนาสลิปการร่วมบริจาค สลิปหน้าที่  6  ( อันดับที่ 126 - อันดับที่ 150 นะคะ ) 

  126.  คุณ อนันต์  แซ่เลียว 

วันที่  31  ตุลาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ   เป็นจำนวนเงิน  100.- บาท

127.  คุณ มัลลิกา  วัฒนาศิรินันท์ Exteen.

วันที่  1  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -ยาเวชภัณฑ์  เป็นจำนวนเงิน  100.-บาท

บริจาคในนามของ เว็บบล็อก http://sannii.exteen.com/

128.  คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สาย Rinna the cat / Exteen.

วันที่  1  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  200.-บาท

บริจาคในนามของ เว็บบล็อก http://bipolardisorder.exteen.com/

129.  คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สาย หมอแอ๊นท์/

วันที่  2  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  5,000.- บาท

บริจาคในนามของ  แพทย์หญิงพนิดา  ธูปทอง

130.  คุณมนทิรา  บริษัท  Thai Union Manufacturing Co.,Ltd.

วันที่  1  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -ยาเวชภัณฑ์  เป็นจำนวนเงิน  4,100.- บาท 

131. ห้องโต๊ะเครื่องแป้ง เว็บพันทิพ โดย คุณทราย

วันที่  28  ตุลาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  450.- บาท

บริจาคโดยการประมูลซื้อของห้องโต๊ะเครื่องแป้ง ในนามของ คุณ กุลธิดา

132. ห้องโต๊ะเครื่องแป้ง เว็บพันทิพ โดย คุณทราย

วันที่  25  ตุลาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  300.- บาท

บริจาคโดยการประมูลซื้อของห้องโต๊ะเครื่องแป้ง ในนามของ คุณ เพลงพิมพ์

133. กลุ่มพนังงานบริษัทเล็กๆ แต่รักชาติยิ่งใหญ่

วันที่  31  ตุลาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  1,300.- บาท

134.  ฝ่าย OPS & POS  บริษัท AIA

วันที่  3  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในทุกรายการ  เป็นจำนวนเงินบริจาคทั้งสิ้น  1,999.- บาท

135. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์  /สาย Rinna The Cat /

วันที่  3  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  1,000.-บาท

บริจาคในนามของ คุณ tu tu cub cub

136. คณะกรรมการเสื้อเกราะ  /สายพี่มาดี/

วันที่  3  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  15,000.- บาท

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  1,500.- บาท

บริจาคในส่วนของ  -ยาเวชภัณฑ์  เป็นจำนวนเงิน  1,500.- บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  18,000.- บาท

บริจาคในนามของ

บริษัท ไดมอนด์อินเตอร์เคม จำกัด

คุณชาญชัย ทองทั้งวงศ์

เพื่อนๆ อก.7 : เกด ชุ้ง โส แกละ วิท ศาล

และ คุณพัชรี แซ่ตั้ง

137. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ

วันที่  3  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  1,600.- บาท

138. ครอบครัว มณีรัตนะพร

วันที่  4  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  - ยาเวชภัณฑ์  จำนวนเงิน  500.- บาท

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  จำนวนเงิน  500.- บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  1,000.- บาท

บริจาคในนามของ คุณพิชัย - คุณวรรณา มณีรัตนะพร

คุณสิราภา  คุณพิชาพล และคุณพิชญะ  มณีรัตนะพร

139. คุณวาสนา  กิจสิริโสภณ

วันที่  4  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  - ยาเวชภัณฑ์  จำนวนเงิน  250.- บาท

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  จำนวนเงิน  250.- บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  500.- บาท

140. คุณทวีศักดิ์  ไผ่กอ  บริษัท  3 Visiontech Co.,Ltd.

วันที่  4   พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  500.- บาท

141. มนธิรา  ผดุงรัตน์

วันที่  4   พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  3,000.- บาท

142. คุณปรีดาทิพย์  อำพนธ์ 

วันที่  3   พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  3,000.- บาท

143. คุณสาคร  แสนสุข 

วันที่  5   พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  500.- บาท

144.  คุณภิรดี  ลี้ภากรณ์

วันที่  5  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  - ยาเวชภัณฑ์  จำนวนเงิน  1,000.- บาท

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  จำนวนเงิน  1,000.- บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  2,000.- บาท

145.  บริษัท  แอสโปคอมป์ (ไทยแลนด์) จำกัด จ. ชลบุรี

วันที่  3 พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  จำนวนเงิน  3,600.- บาท

146. บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่  3  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ -เสื้อเกราะ เป็นจำนวนเงิน 2,000.- บาท

บริจาคในส่วนของ -รถจักรยานยนต์ เป็นจำนวนเงิน 1,800.- บาท

บริจาคในส่วนของ -ยาเวชภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน 1,000.- บาท

บริจาคในส่วนของ -วิทยุสื่อสาร เป็นจำนวนเงิน 1,000.- บาท

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  5,800.- บาท

147. จากบริษัท เพาเวอร์ ดราย จำกัด เขต มีนบุรี

วันที่  5  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ -เสื้อเกราะ เป็นจำนวนเงิน 900.- บาท

148. คุณฉวีวรรณ  พรเลิศ

วันที่  5  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  100.- บาท

149. คณะกรรมการเสื้อเกราะ  /สาย คุณเก๋ และเพื่อนๆ ชาวเซอาห์/

วันที่  7  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  7,200.- บาท

บริจาคในนามของ พนักงานบริษัท เซอาห์ จำกัด จ.ชลบุรี

150. คุณสาโรช  บุญมี

วันที่  8  พฤศจิกายน  2551

สมทบทุนโครงการฯ บริจาคเงินเป็นจำนวน  2,000.- บาท

Comment

Comment:

Tweet

<a href="http://nbkpdrqkhdjdcls.com">tfeussthydkuaap</a> http://ajnjvxstcnohmbi.com [url=http://mfqswjpeuempksq.com]fazcvydgvsrpcdi[/url]

#3 By tzxsntvkms (94.102.52.87) on 2010-06-14 15:21

<a href="http://xkyupjghvpnepzq.com">ecorglxfvseokyq</a> http://fcmsphcqrxflccu.com [url=http://edmxfagwdjlahyx.com]kuyrjsepuokyjlg[/url]

#2 By evgvuawelj (94.102.52.87) on 2010-06-10 22:44

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับเราได้นะครับ

#1 By subin (124.122.188.72) on 2009-06-13 14:07