เอกสารโครงการ

posted on 25 Aug 2008 11:07 by thaisantisook

 

  เอกสารโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2 

  1.  หนังสือขออนุญาตสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยรบแก่หน่วยงานราชการ

 2.   หนังสือตอบรับจากหน่วยงานราชการ

 3.   รายการอุปกรณ์ช่วยรบตามบัญชีสนับสนุนของโครงการฯ

 4.   เอกสารประกอบโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2

 5.   เอกสารประกอบบัญชีไทยช่วยสันติสุข  ครั้งที่ 2

  รายงานการประชุมคณะกรรมการทำงานโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2   

 1.  รายการการประชุมครั้งที่ 1  (  ประจำวันที่ 7 กันยายน 2551 )